Overa projekta

Uputstvo za overu projekta

Svaki izlagač koji samostalno gradi štand i svaki izvođač koga izlagač angažuje za izgradnju štanda, dužni su da Projektnom birou Sajma dostave projekat štanda na odobrenje, a najkasnije tri dana pre početka perioda montaže štandova. Period montaže i demontaže unapred određuje organizator priredbe, o čemu je izlagač obavešten prilikom prijavljivanja.

Projekti se dostavljaju isključivo na mail adresu: overaprojekta@sajam.rs u PDF formatu A4, vertikalna orjentacija, i moraju sadržati:

Svaki Projekat poslat na odobrenje mora sadržati i sledeće informacije:

Svaki izvođač je u obavezi da popuni Prijavu kojom se regulišu prava i obaveze izvođača na manifestacijama Beogradskog sajma.

Molimo sve izlagače i izvođače da se pre projektovanja štanda upoznaju sa Pravilnikom o učestvovanju na priredbama Beogradskog sajma i šematskim prikazom ZONA – visinskih ograničenja gradnje štandova po halama.

Obavezu plaćanja naknade zajedničkih troškova i overe projekta snosi Izvođač – firma koja gradi štand.

Ukoliko izlagač sam gradi štand, njegova obaveza je overa projekta i plaćanja naknade zajedničkih troškova.

Cene naknade zajedničkih troškova sa overom projekta iznosi 480,00 din/m2

Izlagači koje štandove grade preko Projektnog biroa Beogradskog sajma ne plaćaju naknadu zajedničkih troškova.

Tabela računanja kvadrature koja se fakturiše:

Sve cene su bez uračunatog PDV-a.